Program

13 Ekim 2021Çarşamba

 

PROTOKOL KONUŞMALARI: 10.00- 12.00

Dr. Asiye Aykıt- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Aslan-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dekanı

Prof. Dr. Alim Yıldız-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Gülfettin Çelik-İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

Hilmi Bilgin- Sivas Belediye Başkanı

Salih Ayhan-Sivas Valisi

Prof. Dr. Erol Özvar- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Şentop- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı

 

12:00-13:00 Ara

 

AÇILIŞ KONUŞMASI: 13.00- 13.20

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Bütün ve PArça Kutbuddin Şirazi'yi Çağı İçinde Anlamak"

 

BİRİNCİ OTURUM: TARİH ve BİYOGRAFİ : 13.30- 14.30

-Oturum Başkanı: Ünal Kılıç

-Konuşmacılar:

İhsan Fazlıoğlu, "Merkez, muhît ve öteki: Kutbuddin Şîrâzî'nin Fealtu fe-lâ telum adlı eseri etrafında 'Tebrîz matematik-astronomi okulu'ndaki ilmî ağın çözümlenmesi"

Ebubekir Yücel, " Gök Medrese Vakfiyesi ve İçeriği"

 

İKİNCİ OTURUM: Dil ve MANTIK : 14.45- 16.00

-Oturum Başkanı: Yusuf Doğan

-Konuşmacılar:

Ahmet Meydan, "Kutbuddin Şîrâzî ve Belâgat İlmindeki Yeri"

Harun Kuşlu, "Mantıkta “İşrâkî Istılah ve İlkeler” Meselesi: Şerhu Hikmeti’l-İşrâk Üzerinden Bir Değerlendirme"

Şükran Fazlıoğlu, "Kinaye ile mecaz arasında: Tarihî süreç ve Kutbuddin Şîrâzî'nin Yaklaşımı"

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM: ASTRONOMİ: 16.30-18:00

-Oturum Başkanı: Judith Pfeiffer

-Konuşmacılar:

Sajjad Nikfahm Khubravan, "Kutbüddin Şîrâzî’nin Gezegenlere Dair Ortaya Koyduğu Enlem Teorileri"

Fatema Savadi, "Kutbüddin Şîrâzî’nin Bir Öğrencisinin Sorularına Cevap Olarak Nihâyetü’l-İdrâk’a Düştüğü Derkenar Notları"

Sally P. Ragep - F. Jamil Ragep, "Şîrâzî’nin Felsefeye Yönelik Tavrı: Bazı Ön Mülahazalar"

 

14 Ekim 2021 Perşembe

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM: TIP: 9.00-9.45

-Oturum Başkanı: - Sümeyye Parıldar

-Konuşmacılar

Naohide Yaguchi, "Kutbüddin Şîrâzî’nin el-Kânûn fi’t-tıbb’a Yazdığı Şerhte Alıntılar"

Eşref Altaş, "Şîrâzî’nin et-Tuhfetü’s-Sa‘diyye’sinde Klasik Tıbbın Bilimselliği Sorunu"

 

BEŞİNCİ OTURUM: ASTRONOMİ : 10.00-11.15

-Oturum Başkanı: Hasan Umut

-Konuşmacılar:

Taro Mimura, "Gezegenlerin Sıralaması Konusunda Müeyyedüddin Urdî’nin Kutbüddin Şîrâzî Üzerindeki Etkisi"

Amir-Mohammad Gamini, "Farsça Kaleme Alınmış En Kapsamlı Hey’et Eseri Üzerine Bir Değerlendirme: Kutbüddin Şîrâzî’nin İhtiyârât-ı Muzafferî’si"

Hanif Ghalandari, "Kutbüddin Şîrâzî’nin Hey’et Alanındaki Eserlerinde Hicri Altıncı Yüzyıl Hey’et Yazarı Abdülcebbâr Harakî’ye Yaptığı Referanslar"

 

ALTINCI OTURUM: METEMATİK İLİMLER:  11.30-12.45

-Oturum Başkanı: Zehra Bilgin

-Konuşmacılar:

Elif Baga, “Astronomiye Matematikle Başlamak: Nihâyetü'l-İdrâk ve Tuhfetü'ş-Şâhiyye Örneği"

Sena Aydın, "Kutbuddin Şîrâzî Optiği"

Sema Dinç, "Dürretü’t-Tâc Eseri Özelinde Kutbüddîn Şîrâzî’nin (öl. 710/1311) Mûsikî Teorisi"

 

12.45- 14.00 Öğle Arası

 

YEDİNCİ OTURUM: TEFSİR ve FIKIH : 14.00-15.15

-Oturum Başkanı: Ömer Faruk Yavuz

-Konuşmacılar:

Tuncay Başoğlu, "Kutbuddin eş-Şîrâzî’nin Şerhu’l-Muhtasar’ında İctihad ve Taklid"

Azar Abbasov, "Metin-Şerh İlişkisi Bağlamında Usûl Mesâilini Okumak: Kutbüddin eş-Şîrâzî’nin Şerhu’l-Muhtasar’ı"

Resul Ertuğrul, "Fethu'l-Mennân Tefsirinin Yazılış Gayesinin Tefsir Bütününde Analizi"

 

SEKİZİNCİ OTURUM: FELSEFE : 15.30-16.45

-Oturum Başkanı: Eşref Altaş

-Konuşmacılar:

Ahmet Kamil Cihan, "Kutbuddin Şîrâzî’nin İşrakiliği"

İbrahim Halil Ayten, "el-Havâşi’l-Kutbiyye’den Kutbu’l-muhaşşî’ye: Teknik Bir Analiz Denemesi"

Kübra Şenel, "Fahreddin er-Râzî ve Kutbuddin Şîrâzî Düşüncesinde Epistemolojinin Zemini Olarak Görme Teorisi"

 

DEĞERLENDİRME OTURUMU: 17.00-18.00

-Oturum Başkanı: Kadir Özköse

-Müzakereciler:

Jamil Ragep

Ömer Aslan

Mustakim Arıcı

Hasan Umut

Dursun Ali Aykıt